لاابالی عشق باشد

لاابالی عشق باشد نی خرد
عقل آن جوید کز آن سودی برد
ترک تاز و تن گداز و بی حیا
در بلا چون سنگ زیر آسیاب
سخت رویی که ندارد هیچ پشت
بهره جویی را درون خویس کشت
پاک می بازد، نباشد مزد جو
آنچنان که پاک می گیرد زهو
می دهد حق هستیش بی علتی
می سپارد باز بی علت فتی
که فتوت دادن بی علتست
پاک بازی خارج هر ملتست
زآنکه ملت فضل جوید یا خلاص
پاک بازانند قربانان خاص
نی خدا را امتحانی می کنند
نی در سود و زیانی می زنند

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tình yêu bất cẩn; không cần tới lý trí
Lý trí tìm kiếm lợi ích
Tình yêu mù quáng
tự ngấu nghiến bản thân, chẳng hề nao núng.

Thế nhưng giữa những khổ đau
Tình yêu hiên ngang bước đến
như tảng đá cối xay
cứng cáp và thẳng tiến.

Không còn lòng vị kỷ,
tình yêu hy sinh tất cả, chẳng đòi hỏi điều gì
Đánh bạc mọi món quà Thượng đế trao cho.

Không cần lý do, Thượng đế trao chúng ta Sinh Tồn
Không cần lý do, tình yêu đem trả lại


(Bản dịch thiếu đoạn sau)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kabir Helminski

Love is reckless

Love is reckless; not reason.
Reason seeks a profit.
Love comes on strong, consuming herself, unabashed.
Yet, in the midst of suffering,
Love proceeds like a millstone,
hard surfaced and straightforward.
Having died to self-interest,
she risks everything and asks for nothing.

Love gambles away every gift God bestows.
Without cause God gave us Being;
without cause, give it back again.

Gambling yourself away is beyond any religion.
Religion seeks grace and favor,
but those who gamble these away are God’s favorites,
for they neither put God to the test
nor knock at the door of gain and loss.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời