Ai nói bản thể vĩnh hằng không tồn tại?
Ai nói mặt trời đã tắt?
Kẻ nào đó trèo lên mái nhà,
nhắm tịt mắt mà bảo
- Rằng tôi chẳng thấy gì.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)