Bạn chéo sai nhiều quá:Trong giấc thơ ngây
Tiếng súng dồn tựa sấm
Khuôn mặt bừng lên như dựng trăng ( không phải giăng)

Tiếng em cắt cỏ trại tù
Căm căm gió rét mịt mù mưa bay
Lấy súng nó cầm trong tay