Hữu Loan cụ ơi à ơi
Nơi xa xôi ấy buông lơi tiếng kìm
Xin cụ cho góc chiếu đời
Để tôi phụ cụ mời người ly cay
Đời say hay tình cụ say
Thôi thôi xin cụ để mây khuất ngàn
Nghìn sau có còn hương bôi
Cụ ơi sóng dữ thuyền côi một mình...