Có phải là do lỗi font chữ hay do tác phẩm đã như thế mà nhìn mấy dòng thơ lạ quá.