Non nước Rồng Tiên rõ mịt mù,
Lợi quyền phó mặc bố thằng Cu.
Đối dân Nam Việt thì lên mặt,
Gặp bọn Phù Tang chỉ đội khu!
Về Pháp, không cơm e chết đói,
ở đây, hút máu béo ni-nu.
Cũng như thống chế Pê-tanh vậy,
Chú cứ cu cù được mãi ru!


Báo Việt Nam độc lập, số 134 ngày 11-8-1942.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000