Nguyễn Phúc Nguyên nối dòng đời trước (1613-1635)
Tước Thương Công lại được vua Lê
Duy Từ khuyên chúa lờ đi
Chỉ thêm ràng buột, khó bề mai sau

Ba mươi năm khi vào trấn nhậm
Khai khẩn thành vùng đất phì nhiêu
Đàng trong hùng kiệt đã nhiều
Nhân tài đất Bắc vào theo lắm người

Và càng ngày càng thêm thanh thế
Biết chiêu hiền đãi sĩ trong dân
Chọn người đảm trách việc quan
Cầm cân nảy mực làm gương cho người