Năm Kỷ Mùi (1619) vào đầu mùa hạ
Vua Lê sai thủ xạ giết vương
Chẳng may đạn chỉ xẹt ngang
Trịnh Tùng rất giận căm gan bấy giờ

Sau biến cố bức vua thắt cổ
Giam Trịnh Xuân nội phủ tức thì
Đưa ngay thái tử Duy Kỳ
Lên ngôi cửu ngũ trị vì thay cha

Bốn năm qua trong cơn bạo bệnh
Chúa Trịnh Tùng viết lệnh truyền vương
Giao cho Trịnh Tráng quân quan (1623)
Nắm quyền phủ chúa sửa sang mối giềng