Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 17/03/2015 22:18

Thế ngai vua, đưa ngay Duy Thận
Giữ ngôi cao cáng đáng việc triều
Ý Tông vâng lệnh nghe theo
Là con cháu ngoại được yêu bấy giờ

Thù, giết vua, làm điều quái đản
Sét đánh cho, sau loạn tâm thần
Triều đình quyết định năm Thân (1740)
Trịnh Doanh được chọn thế chân cầm quyền

Ở Đàng Ngoài nhiều miền thay đổi
Tân Mỹ vùng Đông Phố đất ta
Từ Châu Định Viễn lập ra (1732)
Long Hồ dinh trấn hiện là Cửu Long

Ở Đàng Trong quốc vương Chân Lạp
Cất quân vào đàn áp Hoà Đa
Vĩnh Phúc chúa phái đem ra
Quân binh đánh chúng, đuổi xa khỏi thành

Ở Đàng Ngoài tiến hành soạn quyển
Sách "Quốc triều hội điển" vừa xong (1731)
Tức Uông tạo sĩ bách cung
Làm pho binh pháp để dùng trong quân

Sai nha quan tìm mua sách cũ (1731)
Sửa lại kho Tích Cổ Tàng Thơ
Ngũ kinh in mới dâng vua
Tứ thư, Chư sử dạy cho học trò (1734)

Lại y theo đồng hồ ngoại quốc (1733)
Nguyễn Văn Tư bắt chước làm ra
Tự cung trong nước để mà
Đặt nơi dinh trấn dân ta coi giờ

Chúa Nguyễn cho con trai Mạc Cửu (1736)
Làm đô đốc trấn giữ Hà Tiên
Một tay nổi tiếng chiêu hiền
Lập Chiêu Anh Các giao duyên tao đàn

Trịnh Giang bệnh: tâm thần phân liệt
Làm dân lành bao xiết khổ đau
Nhiều nơi lắm kẻ cầm đầu
Dấy lên nổi loạn chia nhau cát quyền