Hoàng Kế Viêm được chia trấn thủ
Làm tiết chế quân vụ Bắc Kỳ
Cờ Đen cướp biển xin về
Cho Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy bọn này

Quân Nam triều rút lui trấn giữ
Giặc Cờ Đen cố nhử bọn Tây
Vu vơ mấy phát đạn bay
Dụ cho quân Pháp rời ngay khỏi thành

Quân Cờ Đen thu binh trốn chạy
Pháp đuổi theo ra tới ngoại ô
Đến chân Cầu Giấy thì vừa
Lọt vào thòng lọng bất ngờ của ta

Trận phục kích thật là diệu kế
Ta, bấy giờ ở thế thượng phong
Garnier trúng đạn tử vong (1876)
Làm cho quân giặc vô cùng lo âu

Quân ta đã từ lâu yếu thế
Nhưng trận này khống chế giặc Tây
Dupré thống đốc lên thay (1873)
Liền sai sứ giả trình bày với ta

Philastre thanh tra đại uý
Theo lệnh Tây đến Huế điều đình
Cùng ta giải quyết tình hình
Sao cho đừng để tranh giành về sau