Vàng thu tóc điểm kiếp nhân sinh
Được - mất bao năm thoả sự tình
Dối trá tham lam thời son trẻ
Điêu ngoa giựt giọc thuở xuân xanh
Lòng vòng đấm đá tranh khôn dại
Ngỗ nghịch chôn vùi gạt thánh minh
Phút chốc Trời cao kêu phải dạ
Xuôi tay bỏ hết núi bạc mình.


Cái Bè, Tiền Gang, 2016