Anh nghiêng mình gánh lấy non sông
Tưởng là người vĩ đại
À, thì ra chỉ gánh tấm bản đồ!


2015