Một mí nhìn tôi ngây nụ mộng
Đa tình khát cháy thẹn làn môi
Chờ đêm lặng lẽ phơi sương mỏng
Khẽ mở rèm thưa nhẹ xếp đôi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019