Hai ta như bướm ở vườn mai
Quyến luyến thành đôi những năm dài
Họ bảo bọn mình quê biết mấy
Không ngờ nhân thế cũng như ai.


2014