Ngửa bàn tay,
Úp bàn tay
Mới hay mình chiếc lá
Lá ra đời lá lại héo khô

Lá ngày nao vươn vai hiên ngang ngang dọc
Bây giờ - nấm mộ chốn hoang vu

Còn xanh hơn thua quỷ quyệt
Để rồi bay về cội cát bụi này
Tiếp tục đời người tiếp tục phút chao bay

Ai ơi, giữa thế giới phàm trần!
Lòng tham như thế; thuốc tử thần gọi mau
Ôi, yêu thương có khi nào là thiếu
Sao một lần ta chưa chịu tha thứ cho nhau?


Cái Bè, Tiền Giang, 2019