Mùa thu điểm lá chín vàng phai
Tóc lại từng hôm sợi trắng bay
Muốn ngắm trần gian dài mấy chốc
Buồn sao sức kiệt đã an bài.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018