Phải ánh sáng nàng trăng
Thì khêu nét chị Hằng
Nếu là một vết đóm
Nguyền suốt kiếp làm băng.


Cái Bè Tiền Giang, 2018