"Biển nói với về hạnh phúc" câu thơ này thiếu chữ "em". Câu đúng phải là "Biển nói với em về hạnh phúc"