Đã nghe có tiếng thu sang
Hình như tất cả lâng lần trong ngần
Không rầu rĩ, lại thoáng buồn
Lòng nghe nhân hậu thắm nồng chứa chan

Nếu tôi quẫy lộn đôi lần
Chỉ như cây lắc, lá dần rụng rơi
Thoảng qua ý nghĩ bồi hồi
Rung cây đâu phải việc đời lớn lao

Khó khăn là phải làm sao
Hiểu mình cho thấu đời bao xoay vần
Nhìn sâu màu lá thu tàn
Tự mình đối diện, trụi trần đời ta

Lặng im - thấu suốt xưa xa
Đừng nên nổi nóng, những khi không cần
Nhẹ nhàng bỏ lối ồn ầm
Hãy bình tâm lắng nghe làn nhựa căng...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)