Căn hộ giống hình nghĩa trang
Dọc nghĩa trang là thành phố
Tôi như người trông nom mộ
Tôi biết ai ai nằm đâu
Tôi nhớ số bia từ đầu
Tôi biết hàng hàng mộ đá
Mọi người đi làm tất tả
Tôi ra cửa sổ trầm ngâm
Tôi nhớ từng mặt người âm
Không cần giấy tờ sổ sách
Tôi kể từng người vanh vách
Cầu xin đất lành chở che
Đâu cần ngày giỗ mô tê
Chén rượu chưa hề khô nỏ
Ngày nào chẳng là ngày giỗ
Thơ mà làm gì? Thơ ơi!
Bao nhiêu đau khổ chuyện đời
Có nhà văn nào nói hết?
Tôi xin làm kho chứa chuyện
Cuộc đời sẽ nhớ tôi chăng?


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 10-2011), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)