Về dòng dõi của mật
Con ong chẳng bận lòng
Với ong luôn quý tộc
Hoa chua me trên đồng


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)