Ngắm bầu trời mùa Hè
Là thấy Thi Ca – tuy chẳng bao giờ nằm im trong sách -
Các bài Thơ thực sự trốn xa –

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)