thư bạn buồn trên một cảnh chùa
tôi về cởi áo rũ tương tư
chiếu chăn còn ấm, nồng da thịt
đêm ngất mùi nhau. gió cửa sau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]