hôm qua gặp bạn cười như mếu
ta khác gì hơn cũng mếu cười
hỏi làm chi? – chẳng làm chi hết
sống chết dật dờ đến hổ ngươi.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989