anh phút đó trở thành tên hát xiệc
trên sợi dây vắt ngang qua tình em hai đầu bỏ lửng
anh phút đó trở thành tên câm điếc
không còn biết gì hơn
ngoài những giác quan đã câm
và bàn tay hư vô rờ rẫm.


Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967