Em tóc ngắn khói nhang tình rất luỵ
gửi hương đi thơm lại dấu tay buồn
trong mắt khuya còn lại những con đường
đêm. Biển động. Hàng cây. Trăng đã khuyết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]