(bài thơ chỉ còn nhớ hai câu)

này em Bồ Tát đi trong gió
không ngại trần gian - ngại nắng mưa.


2-88

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]