Những làn sóng Tự do đang sục sôi, nhào lộn
Xoắn lấy nhau, bổ đầu lũ thú dữ điên cuồng
Những nô lệ đã vùng lên thành chiến sĩ anh hùng!
- Nào người khuân vác ở Xuy-ê
Nào người công nhân ở Hà Nội
Những người trước đây bị đầu độc, sống cầu an
Họ thân ái hát lên bài ca vĩ đại
Và đắc thắng, lời ca trên sóng trào, lượn mãi

Và làn sóng Tự do cứ sục sôi, nhào lộn
Xoắn lấy nhau, bổ vào đầu lũ thú dữ điên cuồng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)