Chốn hẹn hò hai con người nhịp bước
Ngước ngắm trăng sao cùng xây mơ ước
Nhịp thở mau dệt sợi tình ân phước
Đón lực truyền yêu thương từ vô thức.

Bão tố động tràn xuyên đêm đại hải
Nỗi sợ nào không gieo lòng thế thái
Hợp tan tan hợp quãng ngắn nhân sinh
Dục dã yêu thương ngay thời hiện tại.

Vũ trụ bao la tình người chất ngất
Với đến cội nguồn chạm vào sự thật
Đạt giới hạn từ hai phương hữu hạn
Có Đấng Yêu Thương phương kết vĩnh hắng.

Một lý trình xây cơ đồ phẩm giá
Nhân vị độc tôn chân lý diệu thường
Đấng đã yêu thương
Mãi mãi yêu thương
Toả ánh sáng từ Con Tim Chúa Thượng.

27/7/2016