23.00
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2015 14:11

Ngòi Đức thuỷ khơi dòng kinh sử
10. Phả Cao Dương treo chữ tấn thân
Dõi đời khoa bảng xuất thân
Trăm năm lấy chữ thanh cần làm bia
Đèn Mông Chính canh khuya một ngọn
Màn Trọng Thư năm trọn nửa vây
15. Chim hồng mong chắp cánh mây
Năm xe kinh sử, một tay vẽ vời
Lửa Thái Ất, đêm soi Lưu Hướng
Cầu Thăng Tiên, ngày tưởng Tràng Khanh
Gót chân coi nhẹ vân trình
20. Văn chương giốc túi, công danh giật cờ
Nền thế nghiệp đã nhờ gia ấm
Miền hoạn đồ lại lắm thiên ân
Trước sau trải mấy mươi lần
Môn phong vẫn giữ trung cần dám sai
25. Ngẫm tiên phụ nửa đời khổ tiết
Để mai sau một ít vi danh
Hoạn giai nhỏ mọn đã đành
Trong vòng Thú, Lịnh, phẩm bình còn khen
Dấu trung ẩn in miền mây trắng
30. Chữ mục dân bóng dựng non vàng
Bức tranh treo chữ tuần lương
Ngư Dương hát lúa, Hà Dương vịnh đào
Giá cầm hạc so vào Triệu Biện
Thư phụng hoàng đưa đến Mao Khanh
35. Móc mưa ơn đội thánh minh
Thanh minh hai chữ góp danh với đời


Nguồn: Đông Dương tạp chí, các số ngày 16-1, 23-1, 30-1, 6-2, 13-2, 20-2-1916