Tựa đề là "Ngôn ngữ và chính trị" chứ không phải "Ngô Ngữ" ạ