Vàng ong sắc nắng- Dã quỳ,
Nghe hồn cây cỏ thầm thì lối xưa.
Dốc đồi cao gió đung đưa,
Cánh hoa rụng một hạt mưa vào lòng.