Hoa trong giá rét ủ mầm tươi
Để sáng hôm nay tặng đất trời
Một thức hoa xuân hồng phơi phới
Ấp e trong gió nụ hoa cười.