Từng chữ
từng chữ
bút mài lên núi thét sông gầm
nhọn sắc đến từng dấu phẩy
đêm đêm đào huyệt giấy
ngày ngày chôn lũ phản dân.


(Đà Lạt, 4 giờ sáng 5-10-2004)