Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Ngồi yên cho hết buổi chiều
Nghe thầy bói nói mà xiêu xiêu lòng
Nói rằng tài hãm thiên không
Bao nhiêu lộc hóa bụi hồng bay đi
Nói rằng hình đáo cung di
Làm sao kiến nghĩa bất vi... bây giờ?
Nói rằng quả tú cung nô
Chao ơi, bè bạn giang hồ hết sao?
Kiểm tra quan, ách, tử, bào
Mới hay lọt giữa gươm đao bốn bề

May mà thân biết cư thê
Giấy rách còn giữ lấy lề, nhờ em
Em hồn nhiên tựa cây kem
Một trăm thầy bói cũng thèm trẻ con
Tử vi đang nát như tương
Chỉ mình em đủ bồi thường cho anh
Cho gương đang vỡ lại lành
Anh đang bạc mệnh bỗng thành... đào hoa

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê