Một chén,Người uống rượu
Hai chén, rượu uống rượu
Ba chén, rượu uống người
Ta đã ...chén thứ mười
Sao rượu ...vẫn trêu ngươi ?.