Tại vì sao các ngươi đầu độc nước
Và vấy bẩn lên những ổ bánh mì?
Niềm tự do cuối cùng ta có được
Các ngươi biến thành một ổ gian phi?

Tại vì ta đã không từng nhạo báng
Cái chết đắng cay của bạn bè chăng?
Tại vì ta vẫn trung thành đứng vững
Vẫn thuỷ chung với tổ quốc đau buồn?

Thôi đành thế! Không hành hình, đao phủ
Mặt đất này không đáng có nhà thơ.
Hãy cho ta mặc áo bào sám lễ
Ta ra đi với ngọn nến và tru.