Cây lilac này rụng lá.
Khỏi chính mình nó rơi
và che giấu cái bóng cũ của nó.
Tôi sẽ chết vì những thứ như thế.