ở bên kia của đêm
tình yêu là khả dĩ

—hãy đưa em—

hãy đưa em đến giữa những chất ngọt
chết mỗi ngày trong ký ức của anh