Một thiếu niên là báo cáo viên,
Cậu lên nói riêng về lao động.
Từ diễn đàn, cậu chứng minh luôn:
- Lao động cần thiết mọi nơi, mọi lúc!
Nhà trường yêu cầu ta làm việc,
Đội tập cho ta biết lao động chân tay...
- Bạn hãy nhặt giấy bay ra sàn ngay!
Có người thấy rác hét to nhắc nhở.
Nhưng báo cáo viên lập tức cau mày:
- Đây là việc bác lao công phải làm chứ!