Mới giận nhau một ngày
Xem ai làm lành trước
Mặt chưa kịp quay đi
Dạ đã thầm đếm bước

Ai sẽ làm lành trước?
Ai sẽ làm lành sau?
Ai vắng nhau thì nhớ?
Ai thiếu nhau thì đau?

(Miệng chưa nói hết câu
Mắt đã nhoà ngập nước)
Nào thì giận nhau đi
Xem ai làm lành trước?