Anh khép cửa cho mùa thu cởi áo
Còn em, trút lá... giữa phòng anh
Lá chưa chạm đất
Mà đông đã về


Nguồn: Đinh Vũ Hoàng Nguyên, Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội Nhà văn, 2013