Anh qua em
Vệt bóng
Chẳng mảy may dính người
Em qua anh
Vệt hơi
Hương thừa trôi áo chải.

Ta qua nhau vậy thôi
Mỗi người theo mỗi nỗi
Chẳng khác chi sự đời
Chung trời không chung cõi.