Thiếu phụ nàng ơi sao vô tri
lên lầu xuân điểm đẹp ai bì.
Ngoảnh trông dương liễu màu xanh ấy,
Phong hầu hối đã để chia ly.