Nửa vầng thu toả núi Nga My
Chiều vàng Bình Khương ánh nắng tàn
Chân lộ Thanh Khê lộ Tam Giáp
Du Châu chờ mong bóng người về