Trăm trận mệt nhọc tướng rã rời
Đại bại Trung Nguyên khó vãn hồi
Con cháu Giang Đông nay còn đó
Nguyện vì quân vương trở lại thôi