Cách mạng trước tiên ở tấm lòng
Ắt là mọi việc sẽ thành công,
Cải tạo bản thân phải làm trước
Tiếp theo mới cải tạo cộng đồng.
Kiểm điểm cho sâu đáy lòng ta,
Tự phê bình phải rất thật thà,
Tu thân trước khi dạy cấp dưới,
Toàn dân một dạ quyết xông pha.