Tường cao vài cành mai
Giá lạnh tự mình khai
Xa biết không là tuyết
Vì ngát hương trong đêm