Nhược Da cô gái hái sen
Đang ca thấy khách quay thuyền lại ngay
Trong hoa cười nấp ai hay
Thẹn thò chẳng dám ra đây gặp người