Bóng rợp hương thơm chốn lâu các,
Nghiêng thành vẻ đẹp với màu tươi,
Ngoài cửa dịu dàng khoan dạo bước,
Trước màn chào đón mỉm môi cười,
Má hồng tựa đoá hoa đầy móc,
Cây ngọc sân sau chiếu sáng ngời.